Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Szczęsnego, Róży, Gaudencji

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Nabór na kurs „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” w Łomży

dodano: 11.06.2014r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce

zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym – realizowanym w dwóch edycjach pn.: „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”

 

realizowanym w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanym przez Unię Europejską z EFS w ramach POKL

1. Uczestnikiem Projektu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca(y)

łącznie następujące wymagania:

a. posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza stwierdzające

uprawnienie do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

b. posiada aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualnie wykonuje ten zawód w ramach grupowej

lub indywidualnej praktyki pielęgniarskiej;

c. został(a) dopuszczony(a) do odbycia Kursu po przeprowadzeniu postępowania

kwalifikacyjnego;

d. wypełnił(a) i podpisał(a) następujące dokumenty:

- Deklarację uczestnictwa w projekcie,

- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych,

- formularz: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

2. Osoby ubiegającej się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku”

zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1) Wniosek o dopuszczenie do kursu (z zaznaczeniem numeru edycji tj. 1 lub 2);

2) Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza;

3) Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu,

albo

- oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach

działalności leczniczej.

Uwaga: data dokumentu potwierdzającego aktualne zatrudnienie nie może przekraczać 1 miesiąca do dnia postępowania kwalifikacyjnego.

Termin składania dokumentów: do 29 sierpnia 2014 r.

3. Planowane terminy realizacji kursu:

1) edycja w Łomży – kwalifikacja: 03 września 2014 r. Liczba miejsc – 30 osób na każdej edycji

Planowany okres realizacji kursu: od 06 września 2014 r. do 15 listopada 2014 r.

2) edycja w Łomży – kwalifikacja: 10 września 2014 r.

Planowany okres realizacji kursu: od 13 września 2014 r. do 22 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.stowarzyszenie-oaza.pl

lub pod nr telefonu 29 745 11 42

Serdecznie zapraszamy !

Ramowy plan nauczania
Regulamin zwrotu wydatków na dojazd
Wniosek o dopuszczenie do kursu
Warunki uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy na Konferencję szkoleniową 07 czerwca 2014 r.

dodano: 09.05.2014r.

Kwalifikacja do uczestnictwa w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w ramach Projektu Systemowego ”Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dodano: 30.04.2014r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu  i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e

że w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

odbędzie się

egzamin pisemny w formie testu – kwalifikujący do uczestnictwa

w PAKIECIE obejmującym kurs specjalistyczny RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach Projektu systemowego pod nazwą: „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przebieg egzaminu

/dotyczy sytuacji, gdy  liczba osób ubiegających się o dopuszczenie do odbywania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy   jest większa niż 35 osób przeprowadzony zostanie egzamin w formie testu/

1. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu – 30 min.

2. Forma egzaminu – pisemny test wiadomości jednokrotnego wyboru.

3. Zasady i reguły obowiązujące podczas egzaminu.

1)   osoby zakwalifikowane do egzaminu, zobowiązane są przed wejściem na salę egzaminacyjną okazać dowód tożsamości,                                                                                     

2)  po wejściu na salę egzaminacyjną uczestnicy otrzymują:

-  losowo wybraną kartę odpowiedzi z nadanym numerem identyfikacyjnym

-  test z instrukcją

-  kartę identyfikacyjną, którą wypełnia uczestnik i po zakończonym egzaminie przekazuje w zaklejonej kopercie Komisji kwalifikacyjnej

3) o sposobie rozmieszczenia uczestników egzaminu na sali egzaminacyjnej decyduje Kierownik komisji kwalifikacyjnej,

4) przed rozpoczęciem egzaminu, uczestnicy zostają zapoznani z Regulaminem Egzaminu

Wstępnego, poinformowani przez Kierownika komisji kwalifikacyjnej o sposobie

rozwiązywania zadań testowych, czasie trwania egzaminu oraz wymogach dotyczących

zachowania się podczas egzaminu,

5) w czasie trwania egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek form pomocy dydaktycznych oraz prowadzenia rozmów między uczestnikami,

6) na czas trwania egzaminu uczestnicy zobowiązani są do wyłączenia telefonów komórkowych,

7) w sytuacji nieprzewidzianej konieczności wyjścia uczestnika egzaminu z sali

egzaminacyjnej, może on to uczynić w asyście członka komisji egzaminacyjnej pod

warunkiem  uzyskania akceptacji Kierownika komisji egzaminacyjnej,

8) nie zachowanie powyższych zasad może skutkować dla uczestnika dyskwalifikacją z  uczestnictwa w egzaminie wstępnym.

4. Kryteria oceny testu:

1)  Każda poprawna odpowiedź – 1pkt, odpowiedź błędna – 0 pkt.

2)  Maksymalna liczba pkt – 30

3)  Minimum zaliczeniowe -18 pkt (60% poprawnych odpowiedzi)

5. Kryteria dodatkowe, pozwalające rozstrzygnąć ewentualną sytuację, gdy o jedno miejsce ubiegałyby się, co najmniej dwie osoby, które uzyskały z egzaminu wstępnego jednakową liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż określone minimum zaliczające.

1) zatrudnienie w systemie ratownictwa medycznego (2pkt.)

2) staż pracy w systemie ratownictwa medycznego (każdy rok to 1 pkt.)

Uwaga: pytania testowe zostaną opracowane na podstawie następujących podręczników:

1) Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa – podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, Tom I i II,  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011;

2) Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne – podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

II edycja Ogólnopolskich Targów Medycznych "Nowoczesna Placówka Medyczna"

dodano: 01.04.2014r.

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne - program dla pielęgniarek rozpoczęcie 24 kwietnia 2014 r. godz.9:00.

dodano: 27.03.2014r.

Koszt uczestnictwa w kursie 1650 zł. z możliwością płacenia w ratach.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka