Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Szczegółowe informacje dot. SMK dostępne w Poradniku użytkownika

dodano: 30.05.2017r.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA - System Monitorowania Kształcenia


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR

dodano: 19.05.2017r.

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

dodano: 05.05.2017r.

K O M U N I K A T z dnia 28 kwietnia 2017 r.

do wszystkich zainteresowanych

kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnionym z Departamentem Prawnym i Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, a przekazanym organizatorom kształcenia w dniu 28 kwietnia br. uprzejmie informujemy, iż:

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA - zachęca pielęgniarki, położna do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w celu dokonywania czynności w tym Systemie, w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Poniżej podpowiadamy i przedstawiamy Państwu kolejność niezbędnych działań:

1. Przed założeniem konta w Systemie SMK, w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie ePUAP tzn. wypełnić krótki formularz rejestracyjny na stronie ePUAP http://epuap.gov.pl w celu uzyskania darmowego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, potwierdzić profil zaufany udając się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Lista punktów potwierdzających znajduje się na https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList .

Uwagi:

2. Założenie konta w Systemie SMK na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl

Komunikat dot. Systemu Monitorowania Kształcenia

dodano: 10.04.2017r.

K O M U N I K A T

do wszystkich zainteresowanych

kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych


Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.) z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych.

Gromadzone w Systemie informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia.

W związku z powyższym od 1 maja 2017 r.:

1) pielęgniarka albo położna tj. kandydaci na szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych,

2) kierownicy specjalizacji,

będą zobligowani do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w celu dokonywania czynności w tym Systemie (tj. począwszy od zgłaszania uczestnictwa w każdym rodzaju szkolenia, poprzez postępowanie kwalifikacyjne, uzyskiwanie wpisów i zaliczeń, a skończywszy na postępowaniu egzaminacyjnym).


Warunkiem dokonywania przez ww. osoby czynności za pomocą SMK będzie uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby.

Uwierzytelnienia, o którym mowa powyżej, dokonywane będą poprzez:

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub

2) potwierdzenie przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych tożsamości osoby, która konto założyła, lub

3) potwierdzenie przez właściwą izbę pielęgniarek i położnych (ewentualnie NIPiP) tożsamości osoby, która konto założyła.

Weryfikacji uprawnień osoby, która założyła konto, dokonywać będą w stosunku do:

1) pielęgniarki albo położnej właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej izby – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

2) kierownika specjalizacji – właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

Wymóg rejestracji w Systemie odnosił się będzie także do Organizatorów kształcenia.

Więcej szczegółów na powyższy temat Stowarzyszenie OAZA zamieści po 21 kwietnia 2017 r. tj. po zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie jednodniowym spotkaniem informacyjnym dla organizatorów kształcenia w sprawie przedstawienia funkcjonalności działania Systemu oraz omówienia kwestii organizacyjnych.

Przekaż 1% podatku

dodano: 08.03.2017r.

STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

Na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Można nas wesprzeć 1% podatku

KRS 0000172611

Cele statutowe to m.in.:

działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej, w tym opieka pielęgniarska

pomoc społeczna pielęgniarkom i położnym w zakresie wyrównywania szans

w życiu zawodowym, społecznym i publicznym, ochrona i promocja zdrowia,

działalność edukacyjno-szkoleniowa

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka