Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

Zapraszamy na szkolenia specjalizacyjne - jesień 2016 r.

dodano: 26.08.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

i n f o r m u j e,  ż e

zamierza rozpocząć szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 

Dziedzina specjalizacji

 

Dodatkowe warunki zakwalifikowania na specjalizację.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne                  i intensywnej opieki dla pielęgniarek

w Ciechanowie

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:
 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 3. Leczenie ran dla położnych

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

w Ciechanowie

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

Pielęgniarstwo geriatryczne

dla pielęgniarek

w Ostrołęce

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarstwo neonatologiczne – dla pielęgniarek i położnych;

w Ciechanowie

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

 1. Wywiad i badanie fizykalne

 

 

Pielęgniarka, położna, która będzie ubiegała się o dopuszczenie do specjalizacji, powinna wg zmienionej ustawy o zawodach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1435), spełnić następujące wymogi:

1)      posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)      udokumentowany 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat;

3)      oraz spełniać warunki określone w programach specjalizacji – podane wyżej.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa

Programy szkolenia znajdują się na stronie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

Zapraszamy na kurs specjalistyczny "ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT"

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT”

program dla pielęgniarek i położnych

Kurs składa się z dwóch części:

Część I – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r.

Część II – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 roku.

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

 1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
 2. Kserokopie prawa wykonywania zadowu.

a)      do części I – dyplom magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

b)      do części II – dyplom licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa wydany po 2001 r.

UWAGA!

Zgodnie z treścią komunikatu  Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu  warunki przystąpienia pielęgniarki  i położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać  dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Program szkolenia dostępny na stronie: www.ckppip.edu.pl

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Nowy kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" - ZAPRASZAMY!

dodano: 11.04.2016r.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

zaprasza do składania zgłoszeń na nowy kurs specjalistyczny:

„WYWIAD  I  BADANIE  FIZYKALNE”

program dla pielęgniarek i położnych, który jest obligatoryjny
w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do szkolenia specjalizacyjnego

W kursie mogą wziąć udział pielęgniarki i położne, które przedłożą następujące dokumenty

 1. Wniosek o dopuszczenie do kursu.
 2. Kserokopię prawa wykonywania zawodu.


Formularze zgłoszeniowe na kurs dostępne na stronie www.stowarzyszenie-oaza.pl

w zakładce: Oferta szkoleniowa => kursy specjalistyczne

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego

Wywiad i badanie fizykalne otrzymuje pielęgniarka, położna, która:

1) w zakresie wiedzy:

- szczegółowo charakteryzuje i krytycznie analizuje, w celu modyfikacji, zakres i charakter badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;

- przedstawia zasady gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta, dokumentowania wyników badania.

2) w zakresie umiejętności potrafi:

- wykonać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;

- krytycznie analizować, dokumentować informacje zgromadzone metodą badania podmiotowego i przedmiotowego i wykorzystywać dla potrzeb opieki pielęgniarskiej.

3) w zakresie kompetencji społecznych:

- szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;

- przestrzega zasad etyczno-deontologicznych w relacji z pacjentem, rodziną i współpracownikami;

- przejawia postawę permanentnego pogłębiania wiedzy z obszaru wywiadu i badania fizykalnego.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 29 745 11 42, e-mail: stow.oaza@wp.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!!! Zmiana numeru rachunku bankowego.

dodano: 03.09.2014r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOT. DOWODÓW WPŁAT

dodano: 10.12.2013r.

Osoby uczestniczące w szkoleniach odpłatnych, które planują po zakończeniu szkolenia wystąpić do OIPiP o refundację kosztów poniesionych na kształcenie, zobowiązane są przechowywać potwierdzenia dokonanych wpłat za cały okres szkolenia (celem dołączenia ich do wniosku o refundację - po zakończonym szkoleniu).

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA jako Organizator Kształcenia na wniosek uczestnika szkolenia może też wystawić fakturę za dokonaną- bieżącą wpłatę za udział w szkoleniu.

Przypominamy, że potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie (kosztem) jest:

1. Dowód wpłaty – bankowy, pocztowy lub gotówkowy,

lub

2. Faktura wystawiona przez Organizatora na bieżąco tj. w miesiącu poniesienia wydatku przez Uczestnika szkolenia.

 

O szczegółowe informacje o zasadach refundacji prosimy występować do właściwych OIPiP, do których przynależy uczestnik szkolenia, najlepiej przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka