Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Aktualności

PLAN SZKOLEŃ JESIEŃ 2018

dodano: 27.07.2018r.

L.p.

Rodzaj kształcenia

Dziedzina kształcenia

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

Miejsce realizacji

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

08.09.2018

07.03.2020

Ciechanów

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

i intensywnej opieki

14.09.2018

07.03.2020

Ciechanów

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo operacyjne

19.10.2018

18.04.2020

Ełk

Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo rodzinne

dla pielęgniarek

24.10.2018

11.04.2018

Mława

Kurs kwalifikacyjny

Pielęgniarstwo rodzinne

dla pielęgniarek

13.11.2018

07.05.2019

Ostrołęka

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla pielęgniarek

08.11.2018

08.02.2019

Ostrołęka

Kurs specjalistyczny

Leczenie ran dla położnych

08.11.2018

01.02.2019

Ostrołęka

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo internistyczne

16.11.2018

09.05.2020

Ostrołęka

Szkolenie specjalizacyjne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

16.11.2018

09.05.2020

Ostrołęka

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne

dla pielęgniarek

22.11.2018

21.02.2019

Ostrołęka

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne

dla położnych

22.11.2018

31.01.2019

Ostrołęka

Szczegółowe informacje dot. SMK dostępne w Poradniku użytkownika

dodano: 30.05.2017r.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA - System Monitorowania Kształcenia


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOT. WYSTAWIANIA FAKTUR

dodano: 19.05.2017r.

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

dodano: 05.05.2017r.

K O M U N I K A T  z  dnia 28 kwietnia 2017 r.

do wszystkich zainteresowanych

kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uzgodnionym z Departamentem Prawnym i Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, a przekazanym organizatorom kształcenia w dniu 28 kwietnia br. uprzejmie informujemy, iż:

 

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych OAZA - zachęca pielęgniarki, położna do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, w celu dokonywania czynności w tym Systemie, w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Poniżej podpowiadamy i przedstawiamy Państwu  kolejność niezbędnych działań:

1. Przed założeniem konta w Systemie SMK, w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie ePUAP tzn. wypełnić krótki formularz rejestracyjny na stronie ePUAP http://epuap.gov.pl w celu uzyskania darmowego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, potwierdzić profil zaufany udając się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Lista punktów potwierdzających znajduje się na https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList .

Uwagi:

2. Założenie konta w Systemie SMK na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl

Komunikat dot. Systemu Monitorowania Kształcenia

dodano: 10.04.2017r.

K O M U N I K A T

do wszystkich zainteresowanych

kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych


Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji  w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.) z dniem 1 maja 2017 roku  uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych.

Gromadzone w Systemie informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia.

W związku z powyższym od 1 maja 2017 r.:

1)      pielęgniarka albo położna tj. kandydaci na szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych,

2)      kierownicy specjalizacji,

będą zobligowani do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w celu dokonywania czynności w tym Systemie (tj. począwszy od zgłaszania uczestnictwa w każdym rodzaju szkolenia, poprzez postępowanie kwalifikacyjne, uzyskiwanie wpisów    i zaliczeń, a skończywszy na postępowaniu egzaminacyjnym).


Warunkiem dokonywania przez ww. osoby czynności za pomocą SMK będzie uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby.

Uwierzytelnienia, o którym mowa powyżej, dokonywane będą poprzez:

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub

2) potwierdzenie przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych tożsamości osoby, która konto założyła, lub

3) potwierdzenie przez właściwą izbę pielęgniarek i położnych (ewentualnie NIPiP) tożsamości osoby, która konto założyła.

Weryfikacji uprawnień osoby, która założyła konto, dokonywać będą w stosunku do:

1) pielęgniarki albo położnej właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej izby – Naczelna Izba Pielęgniarek  i Położnych,

2) kierownika specjalizacji – właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

Wymóg rejestracji w Systemie odnosił się będzie także do Organizatorów kształcenia.

 

Więcej szczegółów na powyższy temat Stowarzyszenie OAZA zamieści po 21 kwietnia 2017 r. tj. po zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie jednodniowym spotkaniem informacyjnym dla organizatorów kształcenia    w sprawie przedstawienia funkcjonalności działania Systemu oraz omówienia kwestii organizacyjnych.

 

 

 

 

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka