Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oœwiatowa 1, pok. nr 29
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Komunikat dot. Systemu Monitorowania Kształcenia

K O M U N I K A T

do wszystkich zainteresowanych

kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych


Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.) z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych.

Gromadzone w Systemie informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia.

W związku z powyższym od 1 maja 2017 r.:

1) pielęgniarka albo położna tj. kandydaci na szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych,

2) kierownicy specjalizacji,

będą zobligowani do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w celu dokonywania czynności w tym Systemie (tj. począwszy od zgłaszania uczestnictwa w każdym rodzaju szkolenia, poprzez postępowanie kwalifikacyjne, uzyskiwanie wpisów i zaliczeń, a skończywszy na postępowaniu egzaminacyjnym).


Warunkiem dokonywania przez ww. osoby czynności za pomocą SMK będzie uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby.

Uwierzytelnienia, o którym mowa powyżej, dokonywane będą poprzez:

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub

2) potwierdzenie przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych tożsamości osoby, która konto założyła, lub

3) potwierdzenie przez właściwą izbę pielęgniarek i położnych (ewentualnie NIPiP) tożsamości osoby, która konto założyła.

Weryfikacji uprawnień osoby, która założyła konto, dokonywać będą w stosunku do:

1) pielęgniarki albo położnej właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej izby – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

2) kierownika specjalizacji – właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

Wymóg rejestracji w Systemie odnosił się będzie także do Organizatorów kształcenia.

Więcej szczegółów na powyższy temat Stowarzyszenie OAZA zamieści po 21 kwietnia 2017 r. tj. po zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie jednodniowym spotkaniem informacyjnym dla organizatorów kształcenia w sprawie przedstawienia funkcjonalności działania Systemu oraz omówienia kwestii organizacyjnych.« Aktualności

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka