Stowarzyszenie 'Oaza'

Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

Menu

Kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"
ul. Oświatowa 1, pok. nr 29 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 745-11-42
Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

1% podatku

» Identyfikacja organizacji pozarządowej

FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Nazwa organizacji

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA

Status organizacji

pożytku publicznego

Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządową organizacją, której społecznie użyteczna działalność prowadzona jest w sferze zadań publicznych, a w szczególności dla środowiska pielęgniarek i położnych. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Ostrołęka. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Opiera swą działalność na pracy społecznie użytecznej ogółu członków.

Adres siedziby

07- 410 Ostrołęka, ul. Oświatowa 1/29, 2 piętro

Dane kontaktowe

Telefon/faks: (29) 745 – 11 – 42

Adres e-mail: stow.oaza@wp.pl

Strona www: www.stowarzyszenie-oaza.pl

Bank i nr rachunku

Oddział BGŻ BNP Paribas S.A. w Ostrołęce

72203000451110000003878130

Data rejestracji

22 września 2003 r.

Nr KRS

0000172611

Nr identyfikacyjny REGON 551311408-00013
Nr identyfikacji podatkowej 758 21 07 684
Organ sprawujący nadzór Prezydent m. Ostrołęka
Nr w Rejestrze Prezydenta Miasta Ostrołęki: 62

Status organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego na mocy postanowienia KRS z dnia 17.02.2006 r.

Stowarzyszenie wpisane jest także do Rejestru Przedsiębiorców - wpis z dnia 20.12.2005 r. Rodzaj przeważającej działalności wg PKD: 94.99Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. Stowarzyszenie może utworzyć zakład opieki zdrowotnej (zmiana wpisu w KRS z dnia 30 grudnia 2010 r.). Stowarzyszenie ma możliwość, zgodnie ze statutem, prowadzenia działalności szkoleniowej w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów.

Stowarzyszenie jest także wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod Nr 2.14/00070/2006.

Cele statutowe

 1. Działalność charytatywna i pomoc społeczna pielęgniarkom i położnym, ich rodzinom oraz osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, będącym w trudnej sytuacji życiowej w zakresie wyrównywania szans w życiu zawodowym, społecznym i publicznym.

 2. Promowanie zawodu i podnoszenie statusu zawodowego polskiej pielęgniarki i położnej.

 3. Prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej.

 4. Wspieranie rozwoju pielęgniarstwa na rynku usług zdrowotnych.

 5. Upowszechnianie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 6. Upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej.

 7. Promowanie praw kobiet i wartości demokratycznych.

 8. Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami środowisk kobiecych oraz administracją publiczną.

 9. Wymiana doświadczeń zawodowych z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.

 10. Promocja i organizacja instytucji wolontariatu.

 11. Ochrona i promocja zdrowia.
 12. Organizacja usług opiekuńczych i wsparcia osobom niesamodzielnym.

Osoby formalnie zarządzające organizacją (z wyszczególnieniem funkcji)

 • Alicja Palczewska – Prezes

 • Beata Samorajska – Sekretarz

 • Małgorzata Abramska – Skarbnik

Zmiany w składzie zarządu odbyły się 12 maja 2015 r..

Osiągnięcia organizacji

 1. Organizacja konferencji naukowej pod hasłem „Polki i organizacje kobiece w dobie integracji z Unią Europejską” w Ostrołęckim Centrum Kultury w dniu 15 marca 2003 r.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

  • Izabela Jaruga – Nowacka – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

  • Ryszard Załuska – Prezydent Miasta Ostrołęka

 1. Udział w obchodach Dni Ostrołęki – maj 2003r. Przedstawiciele Stowarzyszenia zorganizowali Punkt Pomiaru Ciśnienia Tętniczego Krwi na festynie dla mieszkańców Osiedla „Centrum”.

 1. Współorganizator konferencji naukowo – szkoleniowej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki pod hasłem: „Pielęgniarki i położne w trosce o doskonalenie zawodowe”. Konferencja odbyła się w szpitalu w Ostrołęce w dniu 11 maja 2005 r.

 1. Współorganizator Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Zdrowie Kobiety w XXI wieku” zorganizowanej w dniu 10 października 2005 dla 200 uczestników w SZP ZOZ w Ostrołęce.

 1. Organizator kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Kurs został ukończony w dniu 25 lutego 2006 r. Udział wzięło 21 pielęgniarek.

 1. Zrealizowano projekt „Profilaktyka schorzeń narządu ruchu u pielęgniarek i położnych” – w ramach programu „Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia” przy współpracy z Dreyfus Healt Fundation. W programie uczestniczyło 35 pielęgniarek. Program zakończono w czerwcu 2006 r. Sprawozdanie z realizacji zostało opublikowane w czasopiśmie (suplement 2007) Polskiego Towarzystwa Higienicznego „Problemy Higieny i Epidemiologii”.

 1. W dniu 2-3 czerwca 2006 r. zorganizowano Konferencję naukowo – szkoleniową pod hasłem „Pielęgniarek portret własny z Europą w tle”. Dwudniowa konferencja odbyła się w Hotelu „Zbyszko” w Nowogrodzie – uczestniczyło ponad 200 osób. Podczas konferencji zorganizowano kurs dokształcający dla położnych w zakresie Profilaktyki chorób gruczołu piersiowego. Kurs ukończyło 46 pań.

 1. W 2006 roku zrealizowano projekt: „Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi” w ramach zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dofinansowanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęka.

9. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu

i Praw Kobiet OAZA w 2006 roku uzyskało wpis do Rejestru

Organizatorów Kształcenia prowadzonego przez Naczelną Radę

Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Wpis obejmuje zezwolenie

na prowadzenie następujących form kształcenia podyplomowego

pielęgniarek i położnych:

kurs dokształcający w zakresie: Zasady utrzymania aktywności fizycznej pacjenta,

  • kurs specjalistyczny w zakresie: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

  • kurs specjalistyczny w zakresie: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

kurs dokształcający w zakresie: Profilaktyka chorób gruczołu piersiowego – program dla położnych,

  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,

  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

  • kurs specjalistyczny w zakresie: Szczepienia ochronne

noworodków – program dla położnych,

  • kurs specjalistyczny w zakresie: Szczepienia ochronne – program dla pielęgniarek,

  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,

  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Ponadto w 2007 uzyskano rejestrację kolejnych form kształcenia:

  • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe

  • kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie

  • kurs dokształcający Asertywność podstawą rozwoju osobistego i zawodowego.

10. W 2006 r. Stowarzyszenie OAZA uzyskało zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

11.Stowarzyszenie OAZA w 2006 r. podpisało umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek zatrudnionych w publicznych i prywatnych placówkach służby zdrowia na terenie północnego Mazowsza” współfinansowanego z EFS i budżetu państwa, (Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie). Projekt obejmował przeprowadzenie dwóch kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek – w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Projekt zakończył się sukcesem w marcu 2007 roku. Z bezpłatnych szkoleń skorzystało 40 pielęgniarek.

12. W dniu 25 października 2006 r. Stowarzyszenie OAZA podpisało umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o., z siedzibą: 07 – 410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38, lok. 34, wpisaną do KRS pod nr 0000247173, na wykonanie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, jako podwykonawca projektu: „Kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek i położnych” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz budżet państwa. Zakończenie szkoleń w ramach projektu odbyło się 30 czerwca 2007 r.

Z bezpłatnych kursów skorzystało 116 pielęgniarek i położnych.

13. W dniu 30.03.2007 r. w wyniku rozpatrzenia przez komisję konkursową ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, Prezydent Miasta Ostrołęki podjął decyzję o udzieleniu dotacji Stowarzyszeniu OAZA na realizację zadania: „Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia”. W ramach zadania został zorganizowany w Ostrołęce w dniu 13 października 2007 r. Festyn Zdrowotny symbolizujący Wielką Kampanię Życia i profilaktykę raka piersi. Podczas festynu przeprowadzono 483 badania profilaktyczne. W czerwcu i we wrześniu przeprowadzono cykl audycji radiowych o tematyce prozdrowotnej. Zorganizowano 25 godz. prelekcji i zajęć warsztatowych łącznie z ćwiczeniami na fantomach dla 517 mieszkanek miasta Ostrołęki w 10 zakładach pracy.

14. W dniach: 19 maja – 9 czerwca 2007 r. Stowarzyszenie OAZA przeprowadziło kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla 26 pielęgniarek i położnych.

15. W dniu 1 września 2007 r. Stowarzyszenie OAZA zorganizowało dwa kursy kwalifikacyjne Pielęgniarstwo Ratunkowe (udział 45 osób) oraz Organizacja i Zarządzanie (uczestniczyło 23 osoby).

16. W dniu 6 października 2007 r. w ramach konferencji naukowo – szkoleniowej „Opieka długoterminowa wyzwaniem do współpracy interdyscyplinarnej” Stowarzyszenie przeprowadziło dwudniowy kurs „Asertywność podstawą rozwoju osobistego i zawodowego”- w kursie uczestniczyło 38 pielęgniarek i położnych.

17. W dniach: 5 – 30 listopada 2007 r. zorganizowano kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” , który ukończyło 30 pielęgniarek.

18. W latach 2006 – 2007 Stowarzyszenie OAZA zorganizowało różne formy kształcenia podyplomowego dla 361 pielęgniarek i położnych.

19. W realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie OAZA podjęło współpracę z następującymi instytucjami: Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce, Zarządem Szpitali w pięciu ościennych powiatach, Klubem Kobiet po Mastektomii AMAZONKI, Szkołą Promocji Zdrowia, Zespołem Ratownictwa Medycznego MEDITRANS, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, Polskim Towarzystwem Lekarskim – Oddział w Ostrołęce, Domem Pomocy Społecznej, Placówkami Oświatowo – Wychowawczymi w Ostrołęce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z Fundacją Dzieci Niczyje, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a także z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym AM w Białymstoku i Instytutem Onkologii w Warszawie.

W 2008 roku Stowarzyszenie OAZA zorganizowało następujące formy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych: 2 edycje kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo Ratunkowe” – kurs ukończyło 45 osób; kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie” – kurs ukończyło 23 osoby; kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek – ukończyło 32 osoby; 4 edycje kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” – kursy ukończyło 88 pielęgniarek i położnych; kurs doskonalący dla Dyspozytorów Medycznych (przy współpracy z CMKP) – ukończyło 26 osób; kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo Rodzinne” – ukończyło 18 osób;2 edycje kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” Kurs ukończyło 45 pielęgniarek i położnych oraz 2 edycje kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo Rodzinne”. Uczestniczyło 45 pielęgniarek.

W 2008 r. członkinie Stowarzyszenia OAZA uczestniczyły w akcjach prozdrowotnych zorganizowanych dla społeczności lokalnej w następujących miejscowościach: 15 czerwca w Kadzidle – festyn ludowy „Wesele Kadzidlańskie”, 18 czerwca w Ostrołęce – festyn zdrowotny,17 sierpnia w Troszynie – festyn „Żyjmy zdrowo i kolorowo”, 7 września w Nowej Wsi Zachodniej – dożynki kurpiowskie

18 września w Broku – podczas konferencji naukowo – szkoleniowej pod hasłem: „Współczesna pielęgniarka, położna-profesjonalistka” zorganizowanej przez OIPiP, 10 października – w Ostrołęce podczas festynu zorganizowanego przez AVON w ramach Dni Walki z Rakiem.

W 2009 roku Stowarzyszenie OAZA zorganizowało następujące szkolenia: 4 kwietnia zakończył się kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej. W kursie uczestniczyło 29 pielęgniarek .

25 kwietnia dwie grupy pielęgniarek (łącznie 44 osoby) ukończyło kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Rodzinne.

27 maja 2009 r. Stowarzyszenie OAZA wspólnie z Federacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego i Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego WUM zorganizowało konferencję naukową pod hasłem: Zakażenia odcewnikowe – kontrola i zapobieganie. W konferencji uczestniczyło 300 osób.

10 czerwca 2009 r. 12 pielęgniarek i 7 położnych ukończyło kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG.

21 czerwca 26 pielęgniarek ukończyło kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Rodzinne.

27 czerwca 20 położnych i 5 pielęgniarek ukończyło kurs Pielęgniarstwo Operacyjne.

27 czerwca 27 pielęgniarek ukończyło kurs Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wychowania.

4 lipca zakończono kolejną edycję kursu dla pielęgniarek rodzinnych – zaświadczenia otrzymało 25 osób.

4 lipca 27 pielęgniarek ukończyło kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Ratunkowe.

11 lipca 31 pielęgniarek ukończyło kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Zachowawcze. W II półroczu 2009 r. zakończyły się następujące szkolenia:26 września – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka, uczestniczyło 14 pielęgniarek, 17 października – Pielęgniarstwo Rodzinne dla 33 położnych. W listopadzie odbyły się 2 edycje kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla 35 osób oraz 2 edycje kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne – uczestniczyło 30 osób, dwie edycje kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej – uczestniczyło 50 osób.

W dniu 25 listopada Stowarzyszenie OAZA zorganizowało konferencję naukowo – szkoleniową na temat: Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania chorych, w której wzięło udział 150 osób. Konferencja była zorganizowana dla pielęgniarek i położnych nieodpłatnie – w ramach działalności charytatywnej stowarzyszenia.

W grudniu przeszkolono 15 dyspozytorów medycznych. Zakończono kolejne dwie edycje kursu Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej dla 42 osób. Zakończono dwa kursy szczepień dla 46 pielęgniarek.

W 2009 roku 551 osób otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

W 2009 r. członkinie Stowarzyszenia OAZA uczestniczyły w akcjach prozdrowotnych zorganizowanych dla społeczności lokalnej w następujących miejscowościach: 5 marca w Goworowie – Profilaktyka i Promocja Zdrowia w zakresie chorób układu krążenia, 5 kwietnia w Ostrołęce – Biała Niedziela w hali widowiskowo – sportowej im. Arkadiusza Gołasia, 5 lipca w Goworowie – akcja profilaktyczno – edukacyjna z zakresu raka szyjki macicy i raka piersi u kobiet oraz raka gruczołu krokowego u mężczyzn, 24 października w dniu obchodów 15-lecia Klubu Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Ostrołęce przeprowadzono w Ostrołęckim Centrum Kultury badania z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz w ramach profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet, w październiku – w ramach Dni Walki z Rakiem stowarzyszenie przygotowało cztery audycje o tematyce prozdrowotnej w Radiu OKO w Ostrołęce, 26 listopada – stowarzyszenie zorganizowało akcję profilaktyki i promocji zdrowia dla słuchaczy, nauczycieli i gości w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

Działalność charytatywna Stowarzyszenia OAZA polegała na zorganizowaniu stoisk, na których były wykonywane badania profilaktyczne, jak na przykład: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, poziom czynnika PSA we wczesnym wykrywaniu raka gruczołu krokowego. Członkinie stowarzyszenia prowadziły także edukację kobiet na temat samobadania piersi, wykorzystując do tego celu ulotki, fantomy piersi i film instruktażowy.

W ramach współpracy z Klubem Kobiet po Mastektomii AMAZONKI, firmą AVON, Radiem OKO w dniu 24 października 2009 r. Stowarzyszenie OAZA zorganizowało przemarsz ulicami miasta Ostrołęki pod nazwą Marsz Różowej Wstążeczki, włączając się w ogólnopolską akcję „Wielka Kampania Życia i profilaktyka raka piersi”.

W 2011 roku liczba członków Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA wynosiła 49 osób, a w 2015 wzrosła do 64 osób.

W latach 2011-2014 roku odbyło się:

 1. 7 Walnych Zebrań Członków, na których podjęto 14 Uchwał i przyjęto w głosowaniu jawnym wszystkie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w minionych 4 latach,
 2. 42 zebrania Zarządu Stowarzyszenia OAZA, na których podjęto 230 Uchwał. Zarząd Stowarzyszenia OAZA pełni swoje funkcje społeczne.
 3. Obecnie w Stowarzyszeniu zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

W minionej kadencji tj. w latach 2011-2014 Stowarzyszenie OAZA przeprowadziło następujące formy kształcenia: szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. W szkoleniach uczestniczyło:

 1. W 2011 r. - 504 osoby oraz 70 osób w konferencji ,, Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie" zorganizowanej wspólnie z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego.
 2. W 2012 r. - 871 osób;
 3. W 2013 r. - 977 osób;
 4. W 2014 r. - 980 osób oraz 50 osób w konferencji ,, Innowacyjne metody terapii pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych" zorganizowanej w siedzibie Stowarzyszenia wspólnie z ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Sp.zo.o.
 5. Corocznie członkinie Stowarzyszenia były kierowane na konferencje ogólnopolskie celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy niezbędnej do prowadzenia szkoleń.

Stowarzyszenia OAZA jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a także w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz w Okręgowych Izbach w Ostrołece, Ciechanowie, Łomży, Wałbrzychu, Kołobrzegu, Olsztynie i w Białymstoku.

W minionej kadencji członkinie Stowarzyszenia OAZA przeprowadziły różnego rodzaju akcje prozdrowotne i charytatywne dla społeczności lokalnej, w ogólnej liczbie 51. Przeprowadzono badania profilaktyczne w zakresie m.in. pomiaru ciśnienia tętniczego, BMI, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, trójglicerydów u 2410 osób. Na akcje prozdrowotne w minionych 4 latach działalności Stowarzyszenie wydatkowało ogółem 97 648,23 PLN.

Stowarzyszenia OAZA współpracuje z następującymi instytucjami:

 1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
 2. Szkoła Promocji Zdrowia przy MSS w Ostrołęce
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołów Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Maz.
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu
 5. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 7. Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
 9. Dom Małego Dziecka w Białymstoku
 10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 11. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
 12. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 13. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 14. HSK Consulting sp. zo.o.
 15. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
 16. Wyższa Szkoła Agrobiznesu - Wydział Medyczny w Łomży
 17. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 18. Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCH "Hospicjum" p.w. Św. Ducha w Łomży
 19. NZOZ RODZINA w Ostrołęce
 20. NZOZ CENTRUM w Ostrołęce
 21. Pomorskie Centrum Kardiologiczne w Mrągowie
 22. Centrum Kardiologii Allenort w Ełku
 23. Centrum Kardiologii Allenort w Szczecinku
 24. Mediator Group S.A. w Świdnicy
 25. Centrum Onkologii w Białymstoku
 26. Centrum Onkologii w Warszawie
 27. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego - Inspektorat w Ostrołece
 28. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce
 29. Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce
 30. Bursa Regionalna w Ostrołęce
 31. ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.
 32. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pod koniec czerwca 2011 r. Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę. Przeprowadziło się z lokalu przy Al. Jana Pawła 120A (budynek Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego) do lokalu przy ul. Celnej 11 (budynek Państwowej Straży Pożarnej).

W 2013 roku 11 listopada Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce została nadana przez Radę Miasta Ostrołęki odznaka honorowa "Za zasługi dla miasta Ostrołęki" . Odznaczenie zostało wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Dniu Święta Niepodległości w Ostrołęckim Centrum Kultury. Odznaczenia imienne otrzymały: Alicja Katarzyna Palczewska, Elżbieta Urszula Gniazdowska - z rekomendacji Pani Magdaleny Jaworowskiej - Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Beata Ewa Samorajska - z rekomendacji Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.

Pod koniec września 2013 r. Stowarzyszenie OAZA dokonało kolejnej zmiany swojej lokalizacji. Zajęło drugie piętro w budynku przy ul. Oświatowej 1 , stanowiącym własność Urzędu Miasta, a pozostającym w zarządzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Stowarzyszenie OAZA przeprowadziło generalny i gruntowy remont wraz z modernizacją całej kondygnacji. Zastosowano przy tym szereg usprawniających i oszczędnościowych rozwiązań m. in. w zakresie wentylacji, oświetlenia, zużycia wody. Wykonano też instalacje teletechniczne na całym II piętrze obiektu. Wyposażono kompleksowo bazę dydaktyczną m. in. w sprzęty multimedialne i biurowe, doposażono bibliotekę, archiwum, biuro i pomieszczenia socjalne, zadbano o estetykę pomieszczeń.

W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby oraz obchody X-lecia Stowarzyszenia OAZA. W uroczystości uczestniczyli: Dziekan Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce Ksiądz Zdzisław Grzegorczyk, Wiceminister Rolnictwa Tadeusz Nalewajk, Prezydent Miasta Ostrołęka Janusz Kotowski.

W 2014 roku Stowarzyszenie OAZA realizowało projekty szkoleniowe finansowane ze źródeł publicznych, w tym: ze środków Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

250 pięlęgniarek skorzystało z bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Na mocy zawartych dwóch umów z PUP w Ostrowi Mazowieckiej i PUP w Ciechanowie Stowarzyszenie umożliwiło podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego także bezrobotnym pielęgniarkom.

Akcje społeczne w 2014 r. zorganizowane przez Stowarzyszenie OAZA

20 stycznia odbyła się profilaktyczna akcja "Promowanie Zdrowego Stylu Życia" dla młodzieży w Bursie Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Wykonano badania profilaktyczne: pomiar ciśnienia tętniczego we krwi, poziom cukru i cholesterolu. Rozdano ulotki na temat zdrowego stylu życia.

27 stycznia zorganizowano w Bursie Regionalnej w Ostrołęce ćwiczenia na fantomie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcję przeprowadziły: Elżbieta Gniazdowska, Janina Golan i Regina Obirek.

3 czerwca akcja charytatywna - Dzień Rodziny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym - stoisko badań profilaktycznych przygotowały: Grażyna Żebrowska, Katarzyna Juchniewicz i Beata Samorajska.

7 czerwca konferencja zorganizowana w siedzibie Stowarzyszenia OAZA nt.: "Innowacyjne metody terapii pacjętów przewlekle chorych i niepełnosprawnych". Uczestniczyło ponad 50 osób.

11 czerwca uczestnictwo Ewy Syrek i Alicji Palczewskiej w egzaminie podsumowującym wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce. 17 uczniów otrzymało dyplomy "Mini ratownika medycznego".

11 czerwca pani Aleksandra Królicka przeprowadziła w Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 17 nauczycieli tej szkoły - w ramach działań charytatywnych.

17 czerwca akcja charytatywna w Bursie szkolnej przy ul. Traugutta 2 - promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Akcję przeprowadziły: Jolanta Grabowska, Janina Golan i Regina Obirek.

23 czerwca pani Aleksandra Królicka przeprowadziła w Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 17 nauczycieli tej szkoły - w ramach działań charytatywnych.

29 czerwca akcja charytatywna w Szkole Podstawowej w Rzekuniu podczas festynu gminnego pn. "Powitanie lata". Badania profilaktyczne przeprowadziły: Regina Obirek, Elżbieta Mysiewicz, Beata Mierzejewska, Jolanta Raczyk, Janina Golan.

10 września akcja charytatywna w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce podczas festynu pn."Pożegnanie lata". Badania profilaktyczne przeprowadziły: Regina Obirek, Jolanta Raczyk, Janina Golan.

21 września akcja charytatywna w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce podczas imprezy integracyjnej pt.:"Wspólnie z rodziną" zorganizowanej przez MOPR. Badania profilaktyczne przeprowadziły: Regina Obirek, Jolanta Raczyk, Janina Golan, Beata Mierzejewska, Hanna Kraska, Jolanta Grabowska i Elżbieta Gniazdowska.

25 września z inicjatywy KRUS w Ostrołęce, pani Beata Żebrowska przeprowadziła nieodpłatne szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle nt. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach i urazach.

9 października akcja charytatywna w Bursie uczniowskiej przy Kolegium Nauczycielskim w Ostrołęce. Badania profilatyczne dla młodzieży i pracowników Bursy przeprowadziły: Regina Obirek, Elżbieta Mysiewicz i Elżbieta Gniazdowska.

20 listopada akcja prozdrowotna w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce nt.;"Rzuć palenie razem z nami" - główny organizator Szkoła Promocji Zdrowia.Punkt pomiaru badań profilaktycznych przeprowadzły: Katarzyna Juchniewicz, Barbara Cieplicka, Barbara Nicewicz i Marlena Mikuć.

25 listopada akcja prozdrowotna w Bursie Kolegium Nauczycielskim w Ostrołęce. Badania profilaktyczne oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadziły: Elżbieta Gniazdowska, Regina Obirek i Janina Golan.

Ostrołęka, 12 maja 2015 r.

Prezes Stowarzyszenia OAZA

Alicja Palczewska

© Copyright 2010 Stowarzyszenie "Oaza"

Projekt i wykonanie: PRO-NET Ostrołęka